Abu Shaibah Group of Companies & Est.
Tel.: (965) 24869661/2/3/4
Fax: (965) 24869660 
P.O.Box: 22579 Safat - Code No. 13086
Kuwait

 

E-Mail : mail@abushaibah.com

For Jobs : hr@abushaibah.com